Vodič za podešavanje XviD codeca

Vodič za podešavanje XviD codeca

Detaljno objašnjenje svih opcija za Koepi's XviD Codec 1.3.2

Uvod

U ovom vodiču ćemo razjazniti sve opcije XviD 1.3.2 codeca i dati osnovne preporuke za svaku od njih.
Preporučujemo da pre čitanja ovog vodiča, pročitate naš "Vodič za podešavanje DivX codeca".
Napomena: 
Ovaj vodič je prvenstveno napisan za korišćenje Koepi's XviD Codec v1.3.2 u programima VirtalDubMod i VirtualDub ali su objašnjenja upotrebljiva i za druge programe koji mogu koristiti XviD codec.

Kako da upotrebim XviD codec?

Enkoder XviD možete koristiti u programima za enkodirannje kao što su VirtualDub, VirtualDubMod i slični. U nešto izmenjenom rasporedu opcija, možete ga koristiti u programu MediaCoder.

Početni prozor za podešavanje XviD codeca

Koepi's XviD Codec v1.2.2Na ovom prozoru nalaze se neke od opcija. Druge opcije su raspoređene u posebnim prozorima a njima se pristupa pomoću tastera koji se nalaze na ovom prozoru. 

Najpre "Load Default"

Pre bilo kakvog podešavanja, preporučujemo da kliknete na taster "Load Default" na dnu početnog prozora sa podešavanjima. Tako će se sva podešavanja vratiti  na defaultne vrednosti pa će daljnje podešavanje biti lakše.

Profile @ Level

Profile @ Level

Ovde birate konkretne profile koji su zapravo podstandardi unutar MPEG-4 part 2 standarda. Radi kompatibilnosti sa kućnim plejerima preporučujemo da uvek izaberete MPEG-4 ASP@L5 ili Advanced Simple @ L5  (Advanced Simple @Level 5)

Dodatna podešavanja... Profile, Level, Aspect Ratio

Prozor sa dodatnim podešavanjima dobija se klikom na taster "More..."  iza polja "Profile @Level". Dodatne opcije su raspoređene na tri kartice: Profile, Level i Aspect Ratio.

Opcije sa kartice Profile

XviD

Profile @ Level

Još jedna kopija polja gde birate standard. Funkcioniše isto kao i prethodno opisano polje istog naziva.

Quantization type

Preporučujemo da uvek izaberete H.263 a naročito kada želite dobiti video sa snažnijom kompresijom (uz mali bitrate).
Ne preporučujemo drugačije jer onda video može izgubiti kompatibilnost sa kućnim plejerima i preporučenim standardima.

Adaptive Quantization

Ova opcija je slična kao Psychovisual Enhancements kod DivX codeca. Služi da uštedi bitrate u delovima slike koje ljudsko oko ionako ne uočava i tako poboljša učinak kompresije. Preporučujemo da uvek izaberete Variance Masking.

Off

Isključeno. Isključite samo ako ćete koristiti veoma visok bitrate i ako želite maksimalan kvalitet.

Luminance-Masking

Metod za Adaptive Quantization koji štedi bitrate tako što smanjuje kvalitet u veoma svetlim i veoma tamnim delovima slike. Ovaj metod je obično davao loše rezultate u tamnim delovima slike.
Kod starih verzija XviD enkodera gde nije bilo VAQ metoda, za Adaptive Quantization se koristio samo Luminance-Masking.

Variance-Masking

Najnoviji napredni metod. Popularno se naziva VAQ (Variance Adaptive Quantization). Ovaj metod na najoptimalniji način raspoređuje kvalitet među pojedinim delovima frejma tako da postiže "pametniju" uštedu bitratea i time snažniju kompresiju. Preporučujemo da ga koristite uvek.

Interlaced Encoding

Ovu opcija se uključuje samo kada enkodirate Interlaced video i želite da taj video ostane interlaced i nakon enkodiranja.

Quarter Pixel

Ovo je posebna tehnika koju u većini slučajeva ne donosi poboljšanja. Poboljšava preciznost u scenama sa sporim i tečnim kretanjem ali samo uz veoma visok bitrate (više od 2000 kbps). Ovo je napredna opcija koju mnogi kućni plejeri ne podržavaju. Preporučujemo da uvek izbegavate ovu opciju.

Global Motion Compensation

Omogućava mnogo bolju kompresiju u scenama kada se veliki deo slike pomera.
Ovo je napredna opcija koju retko koji kućni plejer podržava. Preporučujemo da uvek izbegavate ovu opciju. Eventualno je možete uključiti samo ako ako ćete video koristiti isključivo na računaru.

Independent Slice Coding

Ovu opciju nikako nemojte uključivati! Omogućava brže enkodiranje na višejezgrenim procesorima ali video zapis postaje nestandardan i nije kompatibilan sa kućnim plejerima ni sa starijim softverom.

B-VOPs

Ovom opcijom se uključuje Bi-directional encoding. Ako je Bi-directional encoding dozvoljava upotrebu B-frejmova. Ta opcija je veoma važna ukoliko želite da zadržite dobar kvalitet slike pri malom bitrateu (za male video snimke i "divx filmove"). Preporučujemo da je uvek uključite.

Max consecutive BVOPs

Ovde birate koliko maksimalno B-frejmova može biti u nizu. Radi kompatibilnosti sa DivX Home Theater Profile standardom, preporučujemo da uvek izaberete "1". Ako baš morate više onda nemojte više od "2".

Quantizer ratio

Preporučujemo da ovu opciju ne dirate. Ostavite onako kako je po "defaultu".

Quantizer offset

Preporučujemo da ovu opciju ne dirate. Ostavite onako kako je po "defaultu".

Packed bitstream

Uključivanjem ove opcije poboljšava se raspored frejmova u video zapisu i tako se olakšava dekodiranje i poboljšava puštanje videa. Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.

Opcije sa kartice Level

Ova karica je prvenstveno informativna jer ispod izabranog profila prikazuje koja su ogra ograničenja tog profila.
 XviD

Profile @ Level

na kartici level takođe možete promeniti izabrati Profile i Level ako to niste do sada uradili.

Opcije sa kartice Aspect Ratio

XviD
Aspect ratio možete odrditi na dva načina. Ili ćete zadati PAR (pixel aspect ratio) ili DAR (display aspect ratio). Najčešće se koristi:
Pixel Aspect Ratio: Square Pixels
Sve što treba znati u vezi aspect ratia naučićete u tekstu "Rezolucija, aspect ratio, cropping..." u našoj rubrici Škola video kompresije

Pixel Aspect Ratio

Ovde birate format pixela za izlazni video. Video sa računara uglavnom se sastoji od pixela kvadratnog oblika (Square Pixels). Video sa TV-a i DVD-a u pravilu ima pravougaone pixele.
Ako želite da koristite Square Pixels, izaberite "Square (default)".
Ako želite sami proizvoljno da odredite Pixel Aspec tRatio, izaberite "Custom...". U tom slučaju u polje X ukacajte širinu pixela a u polje Y visinu pixela. Koristite samo cele brojeve.

Display Aspect Ratio

Ovaj način omogućava da umesto PAR-a odredite DAR. U polje X ukucajte širinu slike a u polje Y visinu slike. Koristite samo cele brojeve.

Encoding Type

U ovoj opciji se bira način na koji codec određuje odnos izmedju kvaliteta slike i veličine fajla. Najznačajniji način je dvoprolazno tj. višeprolazno (Multipass) enkodiranje. Kvalitet videa pri dvoprolaznom enkodiranju je oko 30% veći nego pri jednoprolaznom enkodiranju. Najvažnije je što se pri dvoprolaznom enkodiranju izbegavaju nepoželjne i ružne pojave na slici. Preporučujemo da uvek radite dvoprolazno enkodiranje osim kada vršite video capturing (snimanje videa). 

Single pass

Jednoprolazno enkodiranje. Postoji dve varijante:

Target bitrate (kbps)

Ovo je varijanta kada se jednoprolazno enkodiranje vrši uz zadati bitrate. Koristite ga samo za video capturing ili snimanje TV programa preko TV kartica. Da biste izbegli gubitak kvaliteta, neophodno je da koristite visok bitrate.

Target quantizer

Ovo je varijanta jednoprolaznog enkodiranja kod kojeg je kvalitet fiksan a codec za svaki frejm sam određuje bitrate koliki je potreban da bi postigao ciljani kvalitet. Ova opcija se može uključiti samo ako ste izabrali "Single pass".
Prednost ovog načina je u tome što uvek dobijate izabrani kvalitet. Nedostatak je u tome što je veličina izlaznog fajla nepredvidiva.
Ciljani kvalitet zadajete ukucavanjem broja u polje Target quantizer. Osim ukucavanja broja quantizer možete menjati i pomeranjem klizača koji se nalazi ispod ovog polja. Odabirom željenog target quantizera određujete ciljani kvalitet videa. Manji quantizer daje bolji kvalitet ali se dobijjaju veći fajlovi. Veći kvantizer znači manji kvalitet i manje fajlove. Target quantizer 1 znači da će codec postići maksimalni kvalitet koji je moguće postići. Quantizer 2 znači da će codec postići 2 puta slabiji kvalitet od maksimalnog, quantizer 3 znači da će codec postići 3 puta slabiji kvalitet od maksimalnoig itd. Quantizer može biti i decimalan broj ali morate paziti da koristite tačku umesto zareza. Na primer Quatizer može biti 3.3 ili 4.6 ili 5.5 i slično.
Bez obzira koliki quantizer ste izabrali , veličinu fajla ne možete precizno predvideti.

Doadatna podešavanja za Single pass

Prozor sa dodatnim podešavanjima za  jednoprolazno enkodiranje dobijate kada kliknete na taster "More..." iza polja gde sti izabrali "Single pass".
XviD

ostalo sa ove kartice...

Objašnjenja ostalih opcija ćemo kasnije dodati.

Twopass - 1st pass

Twopass - 1st pass znači "prvi prolaz dvoprolaznog enkodiranja". Kada radite dvoprolazno enkodiranje, to je opcija koju morate izabrati za prvi prolaz. Pri prvom prolazu codec ne stvara videozapis već samo analizira video i beleži podatke. Te podatke će koristiti u drugom prolazu da bi rasporedio bitrate na najbolji mogući način.

Doadatna podešavanja za Twopass - 1st pass

Prozor sa dodatnim podešavanjima za  drugi prolaz dobijate kada kliknete na taster "More..." iza polja gde sti izabrali "Twopass - 1st pass".
XviD

Stats filename

U ovom polju možete promeniti ime fajla u kojem će codec zapisivati podatke o prvom prolazu. Preporučujemo da tu ipak ništa ne menjate.
NAPOMENA: Ukoliko ipak menjate naziv tog fajla onda vodite raučuna da u podešavanima za drugi prolaz odaberete osto to ime. U protivnom podaci dobijeni prvim prolazom neće biti upotrebljeni.

Full quality first pass

Ako je ova opcija uključena prvi prolaz će biti malo sporiji ali će konačni rezultat biti malo boljeg kvaliteta.
Ako je ova opcija isključena onda će prvi prolaz biti obavljen brže ali će konačni rezultat možda biti malo manjeg kvaliteta.
Većina ljudi isključuje ovu opciju. Ako želite maksimalni kvalitet uz najsnažniju kompresiju, preporučujemo da je uključite.

Discard first pass

Ova opcija služi d ase video dobijen u prvom prolazu automatski ukloni jer je željeni video tek onaj dobijen nakon drugog prolaza.

Twopass - 2st pass

Ovu opciju treba izabrati za drugi prolaz dvoprolaznog enkodiranja. Kada ste obavili prvi prolaz, izaberite ovu opciju a ostale opcije nemojte menjati. Codec će pri drugom prolazu koristiti podatke koje je zabeležio prilikom prvog prolaza i bitrate će rasporediti prema scenama na najbolji mogući način. Nakon što obavite drugi prolaz video zapis će biti gotov i enkodiranje smatrajte završenim.

Doadatna podešavanja za Twopass - 2st pass

Prozor sa dodatnim podešavanjima za  drugi prolaz dobijate kada kliknete na taster "More..." iza polja gde sti izabrali "Twopass - 2st pass".
XviD

ostalo sa ove kartice...

Objašnjenja ostalih opcija ćemo kasnije dodati.

Bitrate

Bitrate govori koliko će kilobita memorijskog prostora u proseku zauzeti svaka sekunda video snimka. Od bitratea zaviski kakav će biti kvalitet i kolika će biti veličina fajla. Što je veći bitrate to će i kvalitet slike biti bolji ali će i fajl biti veći. Što je bitrate manji to je i fajl manji ali se i kvalitet smanjuje. Ako je bitrate premali, dolazi do gubitka kvaliteta i ružnih pojava na slici.

Zone options

Ove opcije omogućavaju da primenite drugačija podešavanja enkodiranja za različite delove videa. U većini slučajeva nema nikakve potrebe da se diraju ove opcije. Početnicima se posebno preporučuje da potrebe da ne diraju ni jednu opciju na ovoj kartici.
XviD

Preseti za izbor kvalitet/brzina enkodiranja

Quality preset

Real-time

Ovaj preset  znači najbrže moguće enkodiranje ali zato daje najslabiju kompresiju. Ovaj preset je namenjen da se koristi samo za video capturing. Da bi pri ovom presetu kvalitet bio sačuvan, potrebno je koristiti visok bitrate.

General purpose

Preset "General purpose" su unapred pripremljena podešavanja enkodera koje zadovoljavaju u većini slučajeva.

(User definied)

Ovo znači da sami možete pristupiti opcijama enkodera i podesiti ih po vašem ukusu.
Ako ste izabrali (user definied) onda ćete dodatnim opcijama pristupiti tako što ćete klknuti na taster "More..." iza polja gde birate quality preset. Tada će vam iskočiti prozor sa karticama "Motion" i "Quantization".

Opcije sa kartice  Motion

XviD

Motion search precision

Što veći broj izaberete to će kvalitet slike biti veći ali će i enkodiranje biti sporije.
Za najsnažniju kompresiju i najveći kvalitet izaberite  "6 - Ultra High".

VHQ mode

Ova opcija na sličan način utiče na kvalitet ali uz mnogo veći uticaj na brzinu enkodiranja. Što je veći broj odabran to će kvalitet biti bolji ali će se i enkodiranje usporiti.
Za neke srednje zahteve optimalno je da izaberete "1 - Mode decision".
Za najsnažniju kompresiju i najveći kvalitet izaberite  "4 - Wide Search".

VHQ metric

Metod kojim VHQ vrši merenja i poređenja vizuelnih informacija.

0 - PSNR

Klasična VHQ tehnika koja je u starijim verzijama XviD-a korišćena kao podrazumevana.

1 - PSNR-HVS-M

Novi metod koji je bolje prilagođen ljudskom opažanju vizuelnih informacija. Teoretski bi trebalo da je bolji. U svakom slučaju ne očekujte značajnu razliku u kvalitetu.

Use VHQ for bframes too

Uključivanje ove opcije znači da će se VHQ primenjivati i na B-frejmove. Ako je uključeno enkodiranje će biti malo sporije ali će kvalitet biti malo bolji.
Za najsnažniju kompresiju uključite ovu opciju.

Use chroma motion

Uključivanjeem ove opcije enkodiranje će se usporiti za 5-10% ali će kvalitet biti poboljšan.

Turbo ;-)

Ova opcija omogućava malo brže enkodiranje  uz veoma male gubitke kvalitet. Uključite je samo ako vam je brzina enkodiranja bitnije od kvaliteta.

Frame drop ratio

Najozbiljnije preporučujemo da ovde uvek podesite na 0. U slučaju da unesete broj veći od nula može doći do ozbiljnog pada kvaliteta videa.

Maximum I-frame interval

Ovde određujete kolik može biti najveći razmak između dva ključna frejma. Preporučujemo da uvek izaberete 250. A nikako nemojte više od 300. Ako predviđate da ćete taj video kasnije seći na dosa kratkih delova onda upotrebite manji broj na primer 50-100.

Opcije sa kartice Quantization

XviD

Trellis quantization

Ova opcija može smanjiti veličinu fajla ali takođe može ugroziti kvalitet. Takođe može usporiti enkodiranje. Preporučujemo da ovu uključujete kada želite postići da izlazni fajl bude što manji a da ipak izgleda što kvalitetnije.
Ovu opciju nikada nemojte uključivati kod jednoprolaznog enkodiranja! Dolazi u obzir samo za dvoprolazno enkodiranje.

ostalo sa ove kartice...

Objašnjenja ostalih opcija ćemo kasnije dodati.

Other options

Na dnu početnog prozora nalazi se tatster "Other Options...". Klikom na taj taster pristupate preostalim opcijama .
XviD
Preporučujemo da ne dirate ni jednu opciju osim FourCC.

FourCC used

FourCC je oznaka koja govori kojim enkoderom je enkodiran video. Pravilna oznaka za XviD enkoder je "XVID". Zbog najveće kompatibilnosti sa kućnim plejerima i DivX Home Theater standardom preporučujemo da uvek izaberete "DX50".

ostalo...

Objašnjenja ostalih opcija ćemo kasnije dodati.

Šta još treba znati o podešavanjima XviD-a?

XviD enkoder nema ugrađen svoj resize filter. Rezoluciju morate odrediti u programu sa kojim enkodirate. Pazite da se asppect ratio odabran u XviD codecu podudara sa tom rezolucijom.

Sličnosti i razlike između XviD i DivX codeca

Ako želite da dobijete video koji će 100% poštovati standarde i biti kompatibilan sa kućnim plejerima onda ćete to svakako lakše postići sa DivX-om. Sa XviD-om lako možete pogrešiti.

XviD nema ugrađene preprocesiing filtre pa ih morate posebno primeniti ako vam zatrebaju. To malo otežava  posao početnicima.

XviD nema ugrađen resize filter pa resize morate posebno obaviti. To malo komplikuje stvari i opet otežava  posao početnicima.

Sama podešavanju u vezi kvaliteta enkodiranja su kod DivX-a veoma jednostavno rešena. Dovoljno je samo odabrati preset koji odgovara vašim potrebama. Kod XviD-a uvek morate pristupati svim opcijama. Zbog toga je DivX mnogo jednostavniji za početnike i slabije upućene.

Tehnički gledano po kvalitetu dobijenog videa i brzini enkodiranja i DivX i XviD su danas podjednaki. Kod starih verzija XviD je bio tehnički bolji od DivX-a ali sada su izjednačeni i na tom polju. Moguće je da i kod današnjih verzija ipak ima tehničkih razlika u rezultatima ali sigurno je da je to jako teško primetiti. Do razlika uglavnom dolazi kada se uključuju opcije koje nisu predviđene DivX Home Theater standardom ali preporučujemo da se uvek držite pomenutog standarda. Takođe je bitno reći da XviD drugačijim metodama obavlja dvoprolazno enkodiranje pa je moguće da je kvalitetniji pri bržim modovima enkodiranja.
video majstor, 16.12.2011
Vrati se na početnu stranicu
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<