Vodič za podešavanje x264 enkodera

Vodič za podešavanje x264 enkodera

Objašnjenje podešavanja x264 enkodera u programu MeGUI

NAPOMENA:

Pošto je x264 enkoder veoma složen i ima mnogo opcija, objavili smo ovaj tekst pre nego što je potpuno završen. Iako je tekst trenutno nedovršen, ako koristite x264, ova uputstva mogu biti samo od pomoći. 

NAPOMENA:

U ovom tekstu objašnjavamo opcije x264 enkodera onako kako su nazvane i raspoređenee u programu MeGUI v0.3.1.1056 ali su objašnjenja sasvim upotrebljiva i za podešavanje drugih programa koji koriste x264 enkoder.

Opcije sa kartice "Main"

MeGUI - x264 - Advanced - Main

Modes

Turbo

Ova opcija ima uticaja samo na dvoprolazno enkodiranje. Ako je uključena onda će prvi prolaz biti obavljen brže nego uobičajeno ali malo slabijeg kvaliteta.
Ako vam se žuri, uključite ovu opciju.
Ako želite što veći kvalitet onda je nemojte uključivati.

Lossless

H.264 se može koristiti i kao lossless format. Ako je uključen ovaj mod onda naravno neće biti gubitaka kvaliteta ali dobićete veoma velike fajlove.
Preporučujemo da isključite ovu opciju osim kada vam baš treba lossless kompresija.

Opcije u vezi broja prolaza

ABR

Const. Quantizer

2pass - 1st pass

Prvi prolaz dvoprolaznog enkodiranja

2pass - 2nd pass

Drugi prolaz dvoprolaznog enkodiranja

Automated 2pass

3pass - 1st pass

Prvi prolaz troprolaznog enkodiranja

3pass - 2rd pass

Drugi prolaz troprolaznog enkodiranja

3pass - 3th pass

Trećii prolaz troprolaznog enkodiranja

Automated 3pass

Const. Quality

Threads

Ove opcije utiču na performanse enkodera kod računara sa višejezgrenim procesorima.

Threads (0=Auto)

Preporučujemo da podesite na 0 što znači da će enkoder sam odrediti najbolji broj threadova za vaš procesor.

H.264/AVC Profile i Level

Da bi video imao što veću kompatibilnost sa Blu-ray Disc i DivX Plus standardima, preporučujemo da koristite: High Profile @ Level 4.0

AVC Profiles

Da bi video imao što veću kompatibilnost sa Blu-ray Disc i DivX Plus standardima, preporučujemo da koristite: High Profile

AVC Levels

Da bi video imao što veću kompatibilnost sa Blu-ray Disc i DivX Plus standardima, preporučujemo da koristite: Level 4.0

Tunnings

Ovde možete da na neki način pomognete enkoderu da obavi što bolji posao tako što ćete izabrati o kakvom video materijalu se zapravo radi.
Preporučujemo da ovu opciju ostavite na Default osim ako ne znate tačno šta se sa ovim dobiva.

Presets

Preseti omogućavaju najjednostavnija i najbrža podešavanja x264 enkodera. Funkcionišu na sličnom principu kao preseti kod DivX codeca

Advanced Settings

Stavite kvačicu u ovo polje da bi se pojavile ostale kartice sa naprednim opcijama.

Podešavanja sa kartice "Frame Type"

MeGUI - x264 - Advanced - Frame-Type

H.264 Features

Deblocking

Kod H.264 standarda, deblocking je predviđen da se obavlja uvek. Preporučujemo da uvek uključite Deblocking.

CABAC (Context Adaptive Binary Arithmetic Coding)

CABAC je jedna od najimpresivnijih karakteristika x264 enkodera. Ova tehnika omogućava 10-15% snažniju kompresiju a pri tome ne ugrožava kvalitet. Naročito  je koristan pri niskom bitrateu.
CABAC se može koristiti samo kod Main i High profila.
CABAC je zahtevniji pa enkodiranje malo duže traje. Takođe je zahtevniji pri enkodiranju pa se ne upotrebljava kod video namenjenog za slabiji hardver.
Preporučujemo da CABAC uključite uvek kada možete.

GOP Size

Maximum GOP Size

Ovde određujete koliko koliko maksimalno frejmova dozvoljavate da bude u jednom GOP-u. Drugim rečima, Koliki sme biti najveći razmak između dva ključna frejma. u većini slučajeva koristi se 250 što je ujedno i krajnji maksimum koji se preporučuje. Dakle nikako nemojte uneti veći broj od 250.
Radi kompatibilnosti sa DivX Plus standardom treba da izaberete broj koji iznosi tačno četiti puta više nego što je framerate. Znači za video od 25fps gopove treba ograničiti GOP-ove na maksimalno 100 frejmova. Za video od 30fps treba koristiti 120. To osigurava da će na svakih 4 sekunde videa biti najmanje jedan ključni frejm. Svrha toga je da bi se na kućnim plejerima moglo obavljati ubrzavanje videa bez teškoća.

Minimum GOP Size

Ovde odrđujete koliko koliko minimalno frejmova dozvoljavate da bude u jednom GOP-u. Drugim rečima, koliki sme najmanje mora biti frejmova između dva ključna frejma.
Uobičajeno se ovde odabire 25 ali može i manje jer na nekim mestima možda ustreba. Nikako nemojte uneti veći broj od 25 jer u nekim situacijama može nepotrebno otežati posao enkoderu.

Other

Number of Referense Frames

Ovde birate na koliko maksimalno prethodnih frejmova se može koristiti kao "reference" za P ili B frejmove. Manji broj znači  da će enkodiranje biti jednostavnije i brže. Veći broj omogućava malo snažniju kompresiju (i time malo podiže kvalitet) ali više komplikuje i usporava enkodiranje. Treba izabrati neki broj od 1 do 5. Nikako više od 5 jer bi potpuno nepotrebno usprilo i  enkodiranje i dekodiranje a eventualni dobici u kvalitetu bili bi sasvim beznačajni. U najvećem broju slučajeva, najbolji izbor je 3 jer daje dobar kvalitet a video neće biti previše zahtevan za dekodiranje. Ako baš želite što veći kvalitet i što snažniju kompresiju, preporučujem da izaberete 4 jer je sasvim dovoljno.

Number of Extra I-Frames

Preporučujemo da izaberete 40.

Encode Interlaced

Ovu opciju uključite samo ako enkodirate Interlaced video i želite da ostane Interlaced. Pazite da kod progressive videa ovu opciju uvek isključite. Ako je uključen De-interlacefilter onda takođe treba biti isključena ova opcija.

Adaptive I-Frame Decision

Ova opcija treba biti uključena da biste mogli koristiti opciju  "Number of Extra I-Frames". Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.

B-Frames

Keep some B-Frames as references

Ovde odlučujete da li se B-frejmovi  mogu koristiti kao kao "reference" za druge frejmove P ili B tipa. Preporučujemo da uključite ovu opciju.
Kod većine drugih programa ova opcija se zove B-pyramid

Weighted prediction for B-frames (Weighted biprediction)

Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.

Number of B-frames

Ovde birate koliko maksimalno B-frejmova može biti u nizu. Preporučljivo je 2 ili 3. Najčešće se koristi 3. Radi kompatibilnosti sa DivX Plus i Blu-ray Disc standardima preporučujemo da nikada ne koristite više od 3.
- kod DivX codeca ova opcija se zove "Bi-directional coding"
- kod XviD codeca ova opcija se zove "Max consecutive BVOPs"

B-frames Bias

Ova opcija omogućava da se umešate u odluke koje enkoder inače donosi automatski. Početnici nikako ne bi trebali dirati ovu opciju. Preporučujemo da je ostavite na default vrednosti  "0".

Adaptive B-frames

Ovde možete uključiti poseban metod odlučivanja na kojim tačno mestima će enkoder upotrebiti B-frejmove. U ovj opicji imate tri moguća izbora: 0 ili 1 ili 2.

0 - Disabled

0 ili "Disabled" znači da se neće koristiti ova tehnika.

1 - Fast

1 ili "Fast" znači da će se koristiti ova tehnika u svom bržem obliku. Donosi mala poboljšanja kvaliteta uz malo usporenje enkodiranja. U većini slučajeva je preporučljivo koristiti ovaj metod.

2 - Optimal

2 ili "Optimal" znači da će se koristiti naprednija varijanta ove tehnike. Daje još malo bolje rezultate ali je još malo sporija. Izaberite ovu opciju ako vam je kvalitet važniji  od brzina enkodiranja.

Opcije sa kartice "Rate Control"

MeGUI - x264 - Advanced - Rate Control

Adaptive Quantizers

Mode

Preporučujemo da izaberete Variance AQ (complexity mask).

Strength

Ovde birate jačinu AQ moda. Preporučujemo da ostavite na defaultnoj vrednosti "1.0"

Opcije sa kartice "Analysis"

MeGUI - x264 - Advanced - Analysis

Motion Estimation

Ovde se bira način na koji će se pronalaziti pokrete delova scene tj. sličnosti i razlike među frejmovima. Ovi metodi su veoma važni za upotrebu P i B frejmova a to je najvažnije za snažnu video kompresiju. Treba da odaberete jedan od pet postojećih metoda.

Chroma M.E.

Uključivanjem ove opcije Motion Estimation tehnika uzima u obzir i komponente boja što daje kvalitetniji rezultat.
Preporučujemo da uvek uključite ovu opciju.

M.E. Range

MErange definiše koliko mnogo pixela će biti analizirano u Motion Estimation metodama. Veći MErange daje veću preciznost i poboljšanja kvaliteta ali i značajno usporava enkodiranje. Video sa mnogo pokreta i video visokih rezolucija (HD) može imati koristi od veće MErange vrednosti. Kod videa malih rezolucija nije toliko bitno. U većini slučajeva 16 je sasvim dovoljno.
Za "Diamond" i "Hexagonal" metode Range je ograničen na 16.  Ako vam je kvalitet važniji od brzine i ako koristite Unven Multi-Hexagon metod onda možete povećati MErange na 24 pa čak i na 32. Iznad 32 nije preporučljivo.

M.E. Algorythm

Diamond

Njabrži metod ali daje najlošije rezultate. Koristite ga samo kada vam je važno da enkodiranje bude maksimalno brzo.

Hexagon

Dosta dobar metod kada vam je brzina enkodrianja malo važnija nego kvalitet. Daje bolji kvalitet nego Diamond metod a i dalje je dosta brz. Ovaj metod se preporučuje za enkodiranje na sporim kompojuterima.

Multi hex (Uneven Multi-Hexagon)

Ovaj metod je kompleksniji i moćniji. Postiže jož bolji kvalitet a nije mnogo sporiji od hexagonal metoda. Ovaj metod se najviše koristi i u većin islučajeva je najbolji izbor. Preporučujemo da koristite ovaj metod ako vam je kvalitet važniji od brzine enkodiranja.

Exhaustive

Najtemeljniji metod ali jako spor. Mnogi preporučuju da se ovaj metod ne koristi jer je znatno sporiji a pri tome je teško primetiti poboljšanje kvaliteta. Enkodiranje može trajati čak dva puta duže a pri tome se često ne primeti nikakvo poboljšanje kvaliteta. Zbog toga ga mnogi čak smatraju nepotrebnim metodom.

SATD Exhaustive (Hadamard Exhaustive, Transformed Exhaustive)

Poboljšani ali još sporiji Exaustive metod. Mnogi preporučuju da ovaj metod koristite sam ako vam uopšte nije važno koliko će vremena enkodiranje trajati.

Subpixel Refinement

Ovde se definiše koliko preciznošću će se obavljati  Motion Estimation. Možete birati u rasponu od 1 do 10. što je veći broj to rezultira većim kvalitetom ali je enkodiranje sve sporije. U najvećem broju slučajeva preporučljivo je izabrati 7 (RD on All Frames) jer daje odličan balans između brzine enkodiranja i dobijenog kvaliteta.
Ako želite postići još veći kvalitet i još snažniju kompresiju onda izeaberite što veći broj.

Extra

MV Prediction Mode

Preporučujemo da izaberete Spatial.

Trellis (Trellis quantization)

Trellis uključuje posebne tehnike koje dodatno poboljšavaju kvalitet za oko 5%a pri tome ne usporavaju mnogo enkodiranje. Trellis se može uključiti samo ako je uključen CABAC. Vodite računa da Trellis ne uključujete kod jednoprolaznog enkodiranja jer može doći do neočekivanih rezultata. Dakle, uključujte ga samo kod dvoprolaznog enkodiranja.
Ovde imate na raspolaganju tri opcije:

0 - None

0 ili "None" znači da se neće koristiti ova tehnika.

1 - Final MB

1 ili "Final MB" znači da će se ova tehnika koristititi na najoptimalniji način. U većini slučajeva ovo je najbolji izbor. 

2 - Always

2 ili "Always" znači da će se ova tehnika koristiti na najtemeljniji način. Ova opcija usporava enkodiranje ali daje malo bolji kvalitet. Izaberite ovu opciju ako vam je kvalitet važniji od trajanja enkodiranja. 

Psy-RD Strength

Preporučujemo da ostavite na defaultnoj vrednosti

No Psychovisual Enhancements

Stavljanjem kvačice u ovo polje, isključujete PsychovisualEnhancements. Preporučujuemo da to ne radite. Ostavite ovo polje prazno.

Macroblocks

Partitions

Preporučujemo da namestite na "All".

Opcije sa kartice "Misc"

MeGUI - x264 - Advanced - Misc


Za sada toliko. Tekst ćemo nakndano još dopunjavati i poboljšavati...
video majstor, 16.1.2010
Za diskusiju i pitanja na ovu temu možete koristiti naš forum
>>Za učestvovanje na forumu registracija nije neohodna<<